Exacontrol 7 ( s programovaním )

 

Izbový regulátor

 • Voliteľný program vykurovania buď 5/2 (pracovné dni / víkend) alebo 7 dní (každý deň zvlášť)

  Regulácia kotla spínaním ZAP/VYP

  5 rôznych časových úsekov s rôznymi požadovanými teplotami

  Možnosť nastavenia hysterézie spínania

  Prehľadný LCD displej s modrým podsvietením

38,50 € 
38,50
 
Cena vrátane DPH

Základné informácie
Technická špecifikácia
Na stiahnutie
Galeria
Servis
O výrobcovi
 • Plynové a elektrické kotly, prietokové ohrievače a zásobníky teplej vody

 • Záručná doba výrobku je 24 mesiacov v súlade s ustanovením §620 ods.1 občianskeho zákonníka. Pri dodržaní podmienok spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, inštaláciu a podmienkami záručného listu sa na všetky výrobky používateľovi poskytuje štandardne predĺžená 3-ročná záruka bezplatne alebo predĺžená platená 5-ročná záruka odo dňa uvedenia do prevádzky.


  V tejto lehote je pri nižšie uvedených podmienkach zaručené bezplatné odstránenie chyby výrobku. Táto lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy počas 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky platia príslušné ustanovenia zákonných predpisov. Podmienkou záruky je, aby výrobok uviedla do prevádzky firma, ktorú na to výrobca oprávnil, aby bol dôsledne vyplnený a potvrdený záručný list, a aby bolo uvedenie výrobku do prevádzky zaregistrované u výrobcu .

  Vzhľadom k tomu, že sa jedná o výhradné technické zariadenie, výrobca dôrazne upozorňuje na nutnosť pravidelného uskutočňovania ročných technických prehliadok výrobku podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podmienkou platnosti záruky na 24 mesiacov resp. predĺženej záruky na 36 mesiacov je uskutočnenie servisných prehliadok podľa predpísaných intervalov, o ktorých sú vedené záznamy v servisnej knihe. Prehliadky musia byť vykonané firmou, ktorej dal výrobca oprávnenie. Prvá technická prehliadka musí byť uskutočnená najneskôr do 12 mesiacov a druhá technická prehliadka do 24 mesiacov od uvedenia výrobku do prevádzky (v prípade 3-ročnej záruky), inak nie sú splnené podmienky záruky.

  Práce spojené s ročnou prehliadkou hradí kupujúci! Potvrdenie o vykonaní ročnej technickej prehliadky musí zákazník do 14 dní odo dňa uskutočnenia odoslať na adresu Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

  Nárok na bezplatnú opravu v záručnej dobe zaniká:

  - keď porucha vznikla nedodržaním predpisov, pokynov a noriem uvedených v návode na obsluhu, pri inštalácii, prevádzke alebo údržbe výrobku

  - keď porucha vznikla neodbornou obsluhou, zásahom osoby, ktorú výrobca neoprávnil

  - keď ide o opotrebovanie výrobku spôsobené jeho normálnym používaním alebo o mechanické poškodenie

  - keď porucha vznikla elektrickým prepätím alebo nízkym napätím

  - v prípade porúch alebo škôd vzniknutých živelnou pohromou či inými nepredvídateľnými javmi (búrka, požiar, záplava, zemetrasenie); alebo pri preprave

  - ak ide o poruchu častí hydraulického okruhu (čerpadlo, hydroskupiny, odvzdušňovací, poistný a trojcestný ventil, výmenníky) v prípade ich zanesenia nečistotou či minerálmi z vykurovacieho systému a vodovodnej sústavy, z plynovodu (plynový ventil), zo spaľovacieho vzduchu a zatekajúceho kondenzátu (ventilátor, plynový ventil) alebo pri nedostatočnom odvzdušnení kotla

  - keď porucha vznikla z dôvodu nefunkčných prídavných zariadení, inštalovaných mimo kotol, alebo pri prevádzke s väčším ako povoleným tlakom úžitkovej vody

  Za chybu výrobku nemožno považovať zvýšenú hlučnosť spôsobenú usadzovaním nečistôt a minerálov z vykurovacej vody, výmenu anódovej tyče a ochranného prvku, ktorým je gumové tesnenie zásobníka TV. V týchto prípadoch servisná organizácia môže žiadať od zákazníka platbu za opravu.

  Zoznam výrobkov so zákonnou 2-ročnou záručnou dobou:

  - izbové regulátory
  - elektrické konvektory
  - dymovody a príslušenstvo ku kotlom