Podpora na fotovoltické inštalácie v roku 2018

SIEA vystaví v rámci projektu Zelená Domácnostiam poukážky na podporu fotovoltických inštalácií v hodnote viac ako 13 miliónov eur. O podporu na fotovoltické inštalácie sa budú môcť domácnosti v mimobratislavských regiónoch uchádzať v dvoch kolách.

Konkrétne termíny, kedy budú poukážky k dispozícii budú zverejnené do konca roka 2017
Čo najviac kôl bude vyhlásených v prvom polroku, a to každý mesiac. 


Kolá zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny budú aj naďalej vyhlasované samostatne. 


Podobne ako v tomto roku bude na fotovoltické inštalácie určená štvrtina z uvedenej alokácie. Od roku 2018 bude novou povinnou prílohou žiadosti o preplatenie poukážky pri všetkých fotovoltických inštaláciách kópia Oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky  v zmysle bodu (6) § 4a zákona č. 309/2009 Z. z.


Uvedenie malého zdroja do 10 kW do prevádzky má podľa zákona výrobca elektriny  do 10 pracovných dní od spustenia zariadenia oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, bez ohľadu na použité technické riešenie. Oznámenie má podľa zákona obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť. Jednoduché formuláre oznámenia budú prístupné na stránkach distribučných spoločností.